Правилник

Правилник
за устройството и дейността
на Университетската библиотека
при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
 

Общи положения

Чл.1. Университетската библиотека (УБ) е информационна база за научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност в Пловдивския университет (ПУ).

Чл.2. УБ със своята мрежа от филиални библиотеки по факултети представлява единен библиотечен комплекс с филиална структура.

Чл.3. Основна задача на библиотеката е да съдейства за информационното осигуряване на задачите, поставени пред ПУ, като за тази цел:

  • комплектува библиотечните си фондове съгласно научните направления, застъпени в университета;
  • поддържа книгообменни връзки с български и чуждестранни университети, академии, научни институти, научни библиотеки и др.п., като по този начин допълва своите фондове и пропагандира научните постижения на ПУ;
  • организира документалното си имущество във фондове според нуждите на университета, грижи се за неговото съхраняване и го разкрива чрез система от каталози;
  • обслужва читателите си съгласно Правилник за обслужване на читателите;
  • развива научно-информационна и библиографска дейност;
  • осигурява библиографска информация за издадената по света литература и я предоставя за ползване, опирайки се на междубиблиотечното сътрудничество в и извън страната;
  • систематизира и съхранява отчетите от научно-изследователската работа, материали от научни конференции, защитени дисертации и дипломни работи; комплектува и съхранява документация, свързана с живота на университета;
  • поддържа цифрови хранилища за научни публикации, учебни ресурси и др.

Организация и структура

Чл.4. УБ има мрежова структура, съставена от централна и филиални библиотеки, с единно административно и методично ръководство. Централната и филиалните библиотеки имат единни щатове, финансиране и фондове.

Чл.5. Библиотечната мрежа е с централно комплектуване и обработка на библиотечния фонд

Чл.6. Библиотеката има следното устройство:

–     Директор.

  • Отдели, звена и служби към отделите:

а. отдел “Комплектуване, обработка и каталози”

а1. звено “Книги”

а1.1 служба “Комплектуване”

а1.2 служба “Първична регистрация на библиотечни документи”

а1.3 служба  “Обработка и каталози”

а1.4 служба  “Книгообмен”

а2. звено “Периодични и продължаващи издания”

б. отдел “Обслужване и книжни фондове”

б1. звено “Работа с читателите”

б1.1 служба “Oбслужване с фондовете на библиотеката”

б1.2 служба “Междубиблиотечно заемане”

б2. звено “Организация, опазване и прочистване на фондовете”

в. отдел “Справочно-библиографско и информационно обслужване”;

г. отдел „Цифровизация“

Чл. 7. Библиотеката ползва за основните си дейности и студентски труд.

Библиотечни фондове

Чл. 8. УБ формира библиотечните си фондове чрез покупка, книгообмен и дар. За закупуване на библиотечни документи е необходимо писмено предложение до директора на УБ, утвърдено от декана на съответния факултет или ръководителя на съответното звено на университета, които биха ползвали литературата. Директорът на библиотеката има право по целесъобразност да коригира предложенията (да ограничава броя екземпляри и др. п.)

Чл. 9. Библиотеката организира библиотечните си документи в система от фондове според нуждите на университета и се грижи за тяхното опазване. При необходимост развива нови фондове.

Чл. 10. Съгласно чл. 29, ал.2 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове веднъж на всеки две години се прави частична инвентаризация на 5% от целия библиотечен фонд.

Чл. 11. За опазване на документалното имущество отговарят лицата, които приемат и раздават библиотечните документи. Материалната отговорност се определя от чл.40 на Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

Сътрудничество с други библиотеки, научни институти и организации

Чл. 12. УБ участва в системата на междубиблиотечно заемане, съгласно националния правилник за междубиблиотечно заемане, и в международното междубиблиотечно заемане, съгласно правилата, приети от Международната федерация на библиотекарските дружества.

Чл. 13. Библиотеката поддържа книгообменни връзки със сродни институции в страната и чужбина. За книгообмен тя може да използва не само изданията на Пловдивски университет, но и книги на други издателства, закупени за тази цел.

Бюджет

Чл. 14. Библиотеката се финансира от бюджета на университета и от извънбюджетни средства, постъпващи от дарения, платени услуги и др.п.

Ръководство на библиотеката

Чл. 15. Консултативен орган на библиотеката е Библиотечният съвет с председател заместник-ректорът, отговарящ за дейността на библиотеката и членове: директора на УБ, по един представител на факултет и приравнените към тях основни звена на университета, председателя на Студентския съвет и двама представители на библиотеката, избрани с явно гласуване от нейните служители. Библиотечният съвет разглежда и приема въпроси, свързани с основните задачи на библиотеката: годишните планове и отчети, годишния бюджет, тематиката на комплектуване, въпросите за организация на книжните фондове и др.

Чл. 16. Директорът на библиотеката се назначава се от Ректора на университета. Носи отговорност за цялостната дейност на библиотечната мрежа, насочва, координира и контролира работата на секторите, изготвя планове и отчети на библиотеката, представя библиотеката пред ръководството на университета, участва при решаване на въпросите, свързани с квалификацията, назначението и уволнението на сътрудниците от централната и филиалните библиотеки; съгласува дейността на библиотеката със сродни библиотеки и институти.

Планиране и отчитане

Чл. 17. Дейността на УБ и филиалите й от мрежата се планира съобразно текущите задачи на университета.

Чл. 18. Отчитането на дейността на УБ се извършва по единни отчетни документи пред Централното статистическо управление и пред ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.