Правила

Правила
за обслужване на читателите в Университетската библиотека
при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
I.        Общи положения
1. Библиотеката при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” обслужва:
Научно-изследователската дейност, която се провежда в ПУ;
Учебно-педагогическата дейност на преподавателския състав;
Обучението на студентите и докторантите;
Външни специалисти по съответните отрасли;
Други библиотеки от териториалната и отрасловата библиотечна система;
Националната библиотечна и информационна система.
С дейността си библиотеката подпомага обучението и научноизследователската дейност, следдипломното обучение, хабилитирането на научния потенциал, използването на съвременни методи и средства за обучение, засилването на контактите между преподаватели и студенти и активизирането на студентите за самостоятелно творчество и работа с книгите.
2. Библиотеката може да извършва платени библиотечно-библиографски услуги, определени със заповед на Ректора на Пловдивския университет.
3. Всички лица ползват библиотеката, след като ежегодно се регистрират в Заемна служба. За целта е необходимо да представят следните документи:
       а. за студентите – заверена студентска книжка (При първоначално записване – и актуална снимка);
       б. За останалите категории читатели – лична карта и документ, с който да удостоверят, че са включени в персоналния състав на ПУ.
4. При промяна на адреса си читателят е длъжен в едноседмичен срок да съобщи новия такъв.
5. Лицата, които напускат длъжността си в Пловдивския университет, както и всички абсолвенти, получават документите си само след представянето на служебна бележка от отдел Обслужване, че не дължат книги.
6. Строго се забранява повреждането на библиотечните документи, подчертаването на текстове, писането на бележки по полетата и прегъването или късане на страници.
 
II.        Заемане на книги в читалните
7. Читалните на библиотеката са отворени за посещения от понеделник до петък от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до17.00 часа. През семестрите читалнята в централна библиотека е отворена от 9.00 до 17 часа, а по време на сесии – и в събота от 9.00 до 13.00 часа.
8. Всяка книга се дава въз основа на отделна заемна бележка.
9. Поръчки от подръчния фонд се изпълняват веднага, а за литература от книгохранилището – до 20 минути. Заемането на книги става до половин час преди затваряне на библиотеката.
10. Книгите от книгохранилището, ползвани в читалните, могат да се запазват по искане на читателите за срок до две седмици. Срокът за ползване може да бъде продължен при липса на заявка за същите книги от други читатели. Книгите от подръчния фонд не се запазват.
11. Забранява се изнасянето на заетите в читалните книги вън от читалните. Изключение се допуска само по преценка на библиотекаря обслужващ читалнята с цел ксерокопиране за срок не повече от два часа.
12. Забранява се внасянето в читалните на собствени книги, освен на такива, които липсват в библиотеката и съдържат формули, таблици, схеми, термини или други справочни материали, необходими за използването на заетите книги.
13. Забранява се влизането в читалните с чанти, палта и др.п.
 
III.        Заемане на книги за домашно ползване
14. Право да получават книги за домашно ползване имат преподавателите, докторантите, служителите и студентите на Пловдивския университет. Всички останали категории читатели могат да ползват библиотечното имущество в читалните на библиотеката.
15. Студентите могат да заемат едновременно до 3 тома художествена литература със срок за ползване не повече от една седмица, а учебници и учебни помагала – необходимото им количество до успешно положен по програмата изпит, като за особено дефицитните учебници библиотекарят, обслужващ Заемна служба, може да ограничи срока за ползване по своя преценка.
16. Преподавателите, докторантите и служителите имат право да ползват за домашен прочит едновременно не повече от десет книги със срок за ползване до един месец.
*Заб. за т. 14, 15: Срокът за ползване на литература може да бъде продължен, ако не е постъпило искане за същото издание от други читатели. За продължаване на срока е необходимо да се представи книгата.
17. Не се дават за домашно ползване редки и ценни книги, справочници, периодични и продължаващи издания, ръкописи, дисертации, дипломни работи. Изключение се допуска само за периодични и продължаващи издания с цел ксерокопиране на части от тях за срок не повече от два часа.
18. Забранява се вземането от библиотеката на книги от едно лице за други лица, както и прехвърлянето на заетите книги на други лица, без регистрирането на книгите в Заемна служба.
19. Филиалните библиотеки обслужват приоритетно студенти и преподаватели от съответните специалности.
 
IV.        Междубиблиотечно заемане
20. Всички читатели на библиотеката имат право да получат материали от други библиотеки от страната и чужбина, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане.
21. Книгите, получени по междубиблиотечно заемане, се ползват само в читалните на библиотеката. Изключения се допускат единствено по преценка на завеждащ служба Междубиблиотечно заемане (МЗ).
22. Всеки читател има право на не повече от 100 поръчки за календарна година.
23. Разходите по доставянето на книги и ксерокопия от страната се поемат от библиотеката.
24. Разходите за доставяне на книги и ксерокопия от чужбина се поемат от читателя (или съответния факултет), направил заявката, по цени, определени от Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Читателят получава заявения материал, след като представи писмо, че разходите са за сметка на съответния факултет, подписано от декана на факултета, или квитанция за внесена в касата на Университета съответна сума с начислен ДДС.
 
Санкции спрямо читателите, нарушили договора за ползване на библиотеката
25. Правилата за обслужване на читателите, Наредбата за запазване на библиотечните фондове и Законът за задълженията и договорите определят кои читатели се считат за нарушители на Договора за ползване на библиотеката и санкциите, на които те подлежат, независимо дали нарушенията са направени при заемане на библиотечни материали за дома, в читалня или при междубиблиотечно заемане.
26. Читатели, които изнасят заетите в читалните книги извън библиотеката без разрешение на библиотекар от отдел Обслужване, се лишават от право да ползват библиотеката до три месеца, а при повторно нарушение – завинаги.
27. При повреда или загуба на библиотечен материал той може да се замени с идентичен или, с разрешение на ръководителя на библиотеката, с друг, равностоен в информационно отношение. Като рядко изключение се допуска замяната на особено ценни библиотечни материали, които не могат да бъдат възстановени по друг начин, с подвързано ксерокопие.
28. Една седмица след изтичане на срока за връщане на заетите библиотечни материали библиотеката има право да изисква обезщетение от нередовния читател. За целта му се изпраща предизвестие с обратна разписка. Ако в двумесечен срок читателят не се издължи по независещи от библиотеката причини, съгласно чл.242, във връзка с чл.237, буква “в” от Гражданския процесуален кодекс, започва процедурата по принудително събиране на стойността на библиотечния материал. Дължимото обезщетение включва  петкратната актуализирана стойност на библиотечния материал и разходите по процедурата. Тази сума се удвоява при всяко следващо предизвестие.
29. Съгласно Наредбата за запазване на библиотечните фондове, ръководителят на библиотеката има право да налага и административни наказания, изразяващи се в спиране действието на договора за заемане на библиотечни материали за постоянно или за определен срок. Административното наказание се прилага самостоятелно или едновременно със санкциите, посочени в т.1 и  2.